DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM - SONG NGỮ

Phụ lục I DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CHÚ GIẢI HS BỔ SUNG (SEN) - SONG NGỮ

CHÚ GIẢI BỔ SUNG (SEN) CỦA DANH MỤC THUẾ QUAN HÀI HÒA ASEAN (AHTN 2017) (Ban hành kèm theo công văn số 6803/TCHQ-TXNK ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Tổng cục Hải quan)

CHÚ GIẢI CHI TIẾT DANH MỤC HS - SONG NGỮ 2015

Theo công văn số 11369/TCHQ-TXNK ngày 01/12/2015, song ngữ.

DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ CẤM NHẬP KHẨU

Danh mục dưới đây chỉ mang tính bao quát hệ thống khi gặp các hàng hóa như danh mục cần trực tiếp tham khảo các văn bản pháp luật quy định

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2018 SONG NGỮ

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2018 SONG NGỮ

THÔNG TƯ 01/2013/TT-BCT NGÀY 03/01/2013

Thông tư 01/2013/TT-BCT ngày 03/01/2013 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

PHỤ LỤC - THÔNG TƯ 06/2011/TT-BCT NGÀY 21/03/2011

Phụ lục - Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/03/2011 Quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

THÔNG TƯ 06/2011/TT-BCT NGÀY 21/03/2011

Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/03/2011 Quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

THÔNG TƯ 07/2006/TT-BTM NGÀY 17/04/2006

Thông tư số 07/2006/TT-BTM ngày 17/04/2006 - Xuất xứ không ưu đãi

Chat với giáo viên