DANH SÁCH MÃ CHI CỤC HẢI QUAN VÀ MÃ ĐỊA ĐIỂM LƯU KHO

Danh sách mã chi cục Hải quan và danh mục mã địa điểm lưu kho

HỒ SƠ THƯƠNG NHÂN

Hồ sơ thương nhân, đăng ký cho DN lần đầu xin C/O

PHIẾU CƯỢC VỎ CONT - SMLINES

Mẫu phiếu cược vỏ container của hãng tàu SMLINES

Hợp đồng thuê kho ngoại quan - song ngữ

Hợp đồng thuê kho ngoại quan - song ngữ

ỦY QUYỀN CHỮ KÝ

Mẫu ủy quyền chữ ký trong doanh nghiệp

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI

Bảng kê hóa đơn thương mại (hóa đơn tổng) file excel

Chat với giáo viên